బ్రహ్మ ,విష్షు, మహేశ్వరులు న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్, ఎలాక్ట్రాన్ లా?

brahma vishnu maheswer

బ్రహ్మ ,విష్షు, మహేశ్వరులు న్యూట్రాన్,ప్రోటాన్,ఎలాక్ట్రాన్ లా? పూర్వం ఒక యోగి ఓ పదేండ్లు హిమాలయాల్లో సాధన చేసి తాను రాగద్వేషాలను,కోప తాపాలకు అతీతం అయ్యి ప్రస్తుతం తాను ఒక మహోన్నత యోగిగా మారాను అని ఒక సభలో చెప్పుకు వచ్చాడట.ఆ సభలో ఉపాన్యాసం విన్న ఒక సంసారి తన పదేళ్ళకొడుకు తన మాట వినడం లేదని , వాడిని రెండురోజులు దగ్గర ఉంచుకుని మార్చమని ప్రాదేయపడితే ఆ యోగి సరేసని అ పదేళ్ళ పిల్లాడిని తన దగ్గర

అణువుల విచ్చిన్న&సంయోగ శక్తి=భౌతిక విజేతలు,యోగులు.

anuvula shakti

అణువుల కేంధ్రక విచ్చిన్న శక్తి & కేంధ్రక సంయోగ శక్తి= భౌతిక విజేతలు,యోగులు. అణువుల్లో ఉన్న శక్తే మానవుని జీవితాల్లో జరుగుతున్నది.s . రేడియో యాక్టివ్ ఆణువైన యురేనియం అణు సంఖ్య 92(అణుభారం 238) , సీసం(Lead) అణుసంఖ్య 82(అణుభారం 207), హైడ్రోజన్ అణుసంఖ్య 1 (అణుభారం 1). భూమిమీద ఉన్న నిలకడ కలిగిన సహజ అణువుల్లో దాదాపు చివరిదైన యురేనియం అణువులో(యు-238) 92 ప్రొటాన్లు +146 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. (మెండలివ్ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ ఇంకా పెద్దదిగా