అణువుల విచ్చిన్న&సంయోగ శక్తి=భౌతిక విజేతలు,యోగులు.

anuvula shakti

అణువుల కేంధ్రక విచ్చిన్న శక్తి & కేంధ్రక సంయోగ శక్తి= భౌతిక విజేతలు,యోగులు. అణువుల్లో ఉన్న శక్తే మానవుని జీవితాల్లో జరుగుతున్నది.s . రేడియో యాక్టివ్ ఆణువైన యురేనియం అణు సంఖ్య 92(అణుభారం 238) , సీసం(Lead) అణుసంఖ్య 82(అణుభారం 207), హైడ్రోజన్ అణుసంఖ్య 1 (అణుభారం 1). భూమిమీద ఉన్న నిలకడ కలిగిన సహజ అణువుల్లో దాదాపు చివరిదైన యురేనియం అణువులో(యు-238) 92 ప్రొటాన్లు +146 న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి. (మెండలివ్ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ ఇంకా పెద్దదిగా