కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు- నిజాలు.

spritual organisations

కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు- నిజాలు. ఆథ్యాత్మిక సంస్థల్లోని కొన్ని నిజా నిజాలను తెలుసుకునే ముందు ప్రపంచంలో మనిషి అధికంగా వేటికి బయపడుతాడో ముందుగా తెలుసుకుందాం. ప్రపంచంలో మనిషి అతిగా భయపడే 5 విషయాలు. 1) మరణం, మరణానంతర జీవితం. 2) అతి ఎత్తైన ప్రదేశం నుండి లొతుల్లోకి చూడడం 3) లోతు తెలియని నీళ్ళలోకి వెళ్ళడం. 4) చిమ్మ చీకటి ప్రయాణం 5) స్టేజి ఫీయర్.. తెలియని కొత్తవారి ముందు సభాముఖంగా మాట్లాడటం.. పై అయిదు భయాల్లో